กองทุนคนพิการ กู้ได้ไม่มีดอกเบี้ยนาน 5 ปี 2020

by WheelSharee Posted on 2019-07-18


การให้บริการกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

      การบริการให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคลไม่เกินรายละหกหมื่นบาท ผ่อนชําระภายในห้าปี โดยไม่มีดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กําหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

การกู้ยืมเงินรายบุคคล

คุณสมบัติของผู้ยืมเงินกองทุนฯ

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุนบรรลุนิติภาวะ
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
 • ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมดความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

 

ผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ

คุณสมบัติของผู้ดูแลคนพิการ

 • มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 • บรรลุนิติภาวะ
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
 • ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมดความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกันไม่เป็นบุคคลล้มละลายได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ข้าราชการระดับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งมิได้มีหนี้สินจากกองทุน

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนฯ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย) ผู้ดูแล
 2. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย) ผู้ดูแล
 3. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรือผู้อุปการะคนพิการ ในกรณีไม่มีชื่อในบัตรคนพิการ (พร้อมสำเนาบัตรผู้รับรองที่เป็นข้าราชการ และลงลายเซ็นมาด้วย)
 4. สมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็น หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย) คนพิการ
 5. บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็น หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย) คนพิการ
 6. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็น หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย) คนพิการ
 7. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4 X6 นิ้ว ปัจจุบัน จำนวน 1 รูป (ในกรณีผู้ดูแลกู้แทนต้องถ่ายคู่กับคนพิการด้วย)
 8. บประมาณการค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ (เขียนข้อมูลในกระดาษเปล่า จำนวน 1 ใบ)
 9. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียดแผนที่ให้ถูกต้องและชัดเจนลงในกระดาษเปล่า ขนาด A4 จำนวน 1 ใบ)
 10. ใบรับรองแพทย์ของคนพิการ (ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุนแรง ให้ระบุว่าคนพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้/ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ในกรณีที่ผู้ดูแลยื่นขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ)
 11. หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส ทะเบียนสมรส และลงลายเซ็นมาด้วย) หรือ กรณีจดทะเบียนหย่าขอสำเนาใบหย่าด้วย
 12. หนังสือรับรองการอยู่อาศัย (ในกรณีอาศัยในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ยื่นคำขอกู้เงิน ซึ่งเป็นบ้านเช่า หรือไม่ใช่บ้านเช่าก็ตามพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านดังกล่าว และลงลายเซ็นมาด้วย)
 13. หลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิที่ผ่านการฝึกอาชีพ ถ้ามี (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)
 14. กรณียื่นกู้ครั้งที่ 2 ขึ้นไป ให้แนบสำเนาใบเสร็จในการชำระหนี้ หรือสำเนาสมุดหักลดยอดหนี้ (หน้าแรกที่มีเลขที่สัญญา และหน้าสุดท้ายของการชำระเงินงวดสุดท้าย) (สำเนาลงลายเซ็น หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย)
 15. กรณียื่นคำขอกู้เพื่อค้าสลากฯ ที่มีโควตาสลากฯ ให้แนบสำเนาบัตร หรือสำเนาเอกสารยื่นยันในการรับสลากฯ จากแหล่งที่ได้รับ เช่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือกองสลากฯ เป็นต้น (สำเนาลงลายเซ็น หรือพิมพ์ลายนิ้วมือมาด้วย)

 

เอกสารประกอบผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (เป็นพนักงานบริษัท ลูกจ้างประจำ ข้าราชการ หรือ ธุรกิจส่วนตัว)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)
 2. ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)
 3. แผนที่แสดงที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน หรือที่อยู่ ณ ปัจจุบัน และสถานที่ประกอบอาชีพ (เขียนรายละเอียดแผนที่ให้ถูกต้องและชัดเจนลงในกระดาษเปล่า จำนวน 1 ใบ) ขนาด A4 จำนวน 1 ใบ)
 4. หนังสือรับรองเงินเดือนที่ต้นสังกัดของผู้ค้ำประกันฯ ออกให้เป็นฉบับจริง (ไม่ใช่สลิปเงินเดือน) หรือกรณีเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัว ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน ณ ปัจจุบัน และทะเบียนการค้า(ถ้ามี) ในการยื่นคำร้อง (พร้อมสำเนา และลงลายเซ็นมาด้วย)
 5. หนังสือยินยอมคู่สมรสในกรณีจดทะเบียนสมรส (พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของคู่สมรส ทะเบียนสมรส และลงลายเซ็นมาด้วย) หรือ กรณีจดทะเบียนหย่าขอสำเนาใบหย่าด้วย

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ”  

02-1069338 , 02-1069340 เจ้าหน้าที่กองทุนฯคนพิการ กทม. และศูนย์บริการคนพิการ โทร.02-3543388 ต่อ 702


ขอบคุณข้อมูลจาก http://202.151.176.107:8080/public/right.do?cmd=goView&id=175Comment:
CONFIRM CODE :
Comment Name :

บทความทั้งหมด
  คลิกที่นี่ เพื่อดูสินค้าแนะนำ
  ลดราคากว่า 80%(ห้ามพลาด)